Spiritualiteit van alle dag

Lichtbron. ( Gebed om wereldvrede.) 20-01-2015

O, Lichtbron, van het leven doe ons uw beloften na komen. Laat ons mens zijn niet in de duistere krochten van het leven hangen. Helpt ons inzien dat wij geboren zijn uit het licht der hemelen. Laat het toch niet zo zijn dat wij de duistere schaduw zijde steeds meer kansen biedt om ons het licht dat in elk schepsel verborgen ligt niet meer tot ontplooiing kan komen.

Doe de hemelse heerscharen de Trompet bazuin vertolken dat deze kleurklanken zo stralend en krachtig mogen zijn dat hiermee de duisternis zal overschaduwen en overwinnen.

O, Lichtbron, laat u klankkleuren opnieuw de mensheid raken zodat in de nu duisternis vertoevende mensheid aangeraakt mag worden.  Geef dat uw stralende lichtbron zoveel kracht en wijsheid mag uitstralen,  zodat u Lichtbron opnieuw de mensheid mag aanraken en de helderen kleurenpracht die in de mensheid als een regenboog opgeslagen ligt opnieuw mag ontwaken via een lichtflits dat uit mag groeien als heldere zonnestralen in onze eigen levensomgeving en wereld vrede. Amen . ∞Joke Kannekens-Kaufman.

Spiritualiteit van alle dag

Innerlijke bescheidenheid.14-11-2014

Innerlijke beschaving ligt hieraan ten grondslag. Deze innerlijke beschaving is bij de geboorte van nieuw leven al geworteld in het zelfbesef . We zijn als mens in staat hier een flinke draai aan te geven. Namelijk dat we het niet zo nou nemen met de innerlijke schaving die wij als mens met ons meedragen. Het ligt voor de hand dat wij als mens vrij snel van deze grondhouding willen afwijken. Omdat wij vaak in het leven mensen tegen komen die een andere manier van innerlijke beschaving erop na houden. Men is van zichzelf zo overtuigd dat men probeert andere mensen hierin mee te lokken om ook maar een houding aan te nemen die niet zo in het fundamenteel grondhoudingspatroon past. Men is als het ware rebellerend tegen alles en nog wat. Vaak aan schurend langs alle normen en waarden heen, zodat een tegenpartij zich hier niet zo wel bij voelt. Men is niet instaat de motivatie of kracht op te brengen om tegen deze negatieve energieën in te gaan. Het woord innerlijke bescheidenheid staat voor: Een bescheidenheid die je naar buiten toe niet hoeft te laten zien, en welke ontstaat uit respect en innerlijke integriteit. En in diepere zin ook uit besef van sterfelijkheid, nietigheid en rechteloosheid in de oneindige immensiteit van het bestaan. Een der hoogste fundamenteel-menselijke kwaliteiten. Innerlijke bescheidenheid vormt een universele te waarborgen norm en plichtsbesef dat alle respect en integriteit verdiend. Voor de komende periode een bezinning waard om na te gaan hoe men als mens in het volle leven staat en omgaat met innerlijke bescheidenheid en andere mensen om ons heen. Een vruchtbaar bewustwordingsbesef toegewenst. ∞ Joke Kannekens-Kaufman.

Spiritualiteit van alle dag

Mijmering op 1e Kerstdag 2016. 25-12-2016

Starend naar het kaarslicht dat ontstoken is ter nagedachtenis van het ontluikende kerstlicht, dat volgens symboliek geboren is in een kribbe van een schamele stal. De stal die herders gebruiken als onderkomen voor hun schapen die zij hoeden.

Daar in dat eenvoudig accommodatie onderkomen wordt het Licht van de wereld geboren om aan de mensheid getoond te worden als redder of verlosser van deze wereld, onze wereld. Onze wereld dat wordt beïnvloed of bol staat van allerlei donkere soms duistere krachten die ons als mens behoorlijk op verkeerd been wilt zetten of aan ons wilt opdringen.

Tijdens deze nagedachtenis aan kerstsferen van dit moment worden wij mensen uitgenodigd om het Licht der wereld te omarmen en geboren te laten worden in ons hart, dat de krochten van onze ziel zal verlossen en verlichten. Het licht der wereld zal ons lichamelijk – geestelijk systeem aanraken en het licht doen ontbranden zodat alle kleuren van de regenboog worden gekend.

In de stille nacht worden aangeraakte kleuren van de regenboog vertaald als kleurklanken om healing processen aan te sporen, zodat onze ziel het geluid van deze diepe ontroering mag erkennen als vreugdevolle sound. Wij mensen mogen mee deinen op de kleurklanken van: Joy to world en Peace on earth, that will be come.
Fijne 1e Kerstdag gewenst! ∞Joke Kannekens-Kaufman.

Spiritualiteit van alle dag

De cirkel van het leven. 07-11-2014

De cirkel van het leven kan je zien als de kringloop van het leven.

Het leven begint vanaf de eerste conceptie waarin de blauwdruk wordt afgegeven in het DNA dat we meekrijgen met de geboorte. In deze DNA-blauwdruk ligt de talenten verscholen die wij op ons levenspad mogen ontdekken-ontwikkelen-ontplooien en mogen uitgroeien tot wie we in wezen ten diepste zijn. Het is bijzonder dit groeiproces dat in de mensheid ligt opgeslagen als toeschouwer te mogen bewonderen. Ook is het van belang dat wij als ouders die bestemming van het levende manisme de voortplanting als een wonderlijk gebeuren mogen zien. Hoe wij het ontstaan van alle nieuw leven in deze wereld of op deze aarde op een vreugdevolle manier mogen aanschouwen en ervaren we hierin dat de hand van onze schepper God zichtbaar is geworden. Van belang is dat we met deze schepping op een liefde en respectvolle manier benaderen en er mee omgaan zodat het levend schepsel kan zijn waarvoor men ten diepste is geschapen. Dit geld zowel voor de mensheid-planten-dieren-mineralen wereld. Wij hebben als mensheid de verantwoording gekregen om als rentmeesters goed voor deze Goddelijke schepping zorg te dragen en te bewaken…                 ∞Joke Kannekens-Kaufman.

Spiritualiteit van alle dag

opnieuw-ontwaken1

Het opnieuw ontwaken van het Christus bewustzijn. 09-12-2014

Deze titel doet zijn naam eer aan. We zijn in een periode beland waarin er steeds meer mensen ontredderd raken door niet gelukkig te zijn in het leven. Als je de nieuwe berichten van het afgelopen decennia beluisterd dan doet de schrik je om het hart slaan. Steeds meer hoor je berichten over dat de mensheid in het nauw is gekomen qua live stijl. Men is voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen maar op een of andere manier komt het niet tot een climax die de persoon in kwestie graag zou willen beleven. De laatste berichten die je dan zo over je heen hoort komen is dat steeds meer jonge mensen het leven als bijzonder zwaar ervaren en geen uitzicht hebben op een mooie toekomst. Dit toekomst beeld wordt ernstig verstoort door allerlei gedachtestromen welke soms erg negatief zijn. Men ervaart het leven niet als een uitdaging maar als heel lastig en vooral met de denkwijze er niet te mogen zijn. Dus dan kan ik mezelf maar beter iets aan doen. En dat gebeurt nu ook op de dag als vandaag. Bijzonder triest is het te zien hoe jonge mensen eigenlijk een stuurloos schip geworden zijn en ontredderd rond dobbert op de woelige baren of wel de golven van het leven. Toch lijkt het dat de mens een innerlijk weten heeft maar er niet meer mee in contact staat. Dit innerlijk weten is vaak een onder geschoven kindje geworden dat eigenlijk niet gezien mag worden. Omdat de buitenwereld er zo op gericht is om je als mens daarin te veroordelen als je wel in contact staat met je innerlijke spiritualiteit. Nu het is door god geven dat elk individu met een goddelijk lichtpuntje ofwel kern in zichzelf wordt geboren. Dit goddelijk lichtje puntje mag ook uitgelegd worden als het zien van het opnieuw ontwaken van het nieuwe christus bewustzijn. Nu het woord christus ligt al heel gevoelig laat staan dat je er voor uit wil komen dat je jij ook met dit bewustzijn begenadigd bent. Het heeft god behaagd om zijn schepping ervan te laten doordringen dat men dit innerlijk goddelijk vonkje mag doen ontbranden en te voeden met het christus licht. Het christus licht staat nu in de adventtijd weer even centraal. En het is nu maar de vraag of in jou dat vonkje opnieuw mag ontbranden in de vorm van de geboorte van het kindje Jezus. Het kindje Jezus staat in deze kersttijd weer centraal in ons midden en mag even de aandacht hebben van vele miljoenen mensen. Maar wat zou het toch een goddelijke missie zijn dat we elke dag opnieuw open mogen staan met het bewustzijn van het geboren kindje Jezus die dan volwassen mag uitgroeien naar het christus bewustzijn dat gezien mag worden als het licht der wereld. Zeker nu in deze donkere periode waarin ook weinig zonlicht de ziel van de mens kan verwarmen is het belangrijk om eens na te gaan of het christus bewustzijn ook een verrijking in jou leven kan betekenen. Dat zou toch neem ik aan ook heel veel jonge mensen die nu worstelen met de donkere kant in hun leven meer perspectief kunnen bieden. Dat wij als mens regelmatig en steeds weer opnieuw mogen ontwaken om te werken aan het christus licht dat ook in jou vertegenwoordigd is en opnieuw geboren mag worden.                             Gezegend kerstfeest toegewenst 2015. ∞ Joke Kannekens-Kaufman.

opnieuw-ontwaken2

 

Spiritualiteit van alle dag

bewustzien

Bewust zien naar elkaar, stel je hart open en wees liefde vol. 22-12-2014

Het bewust zien is een bewustzijn van het omzien naar  elkaar.                                                   Het bewust zien is een bewustzijnsvorm die niet meteen helder aan je voorbij komt.               Al eeuwen lang wordt ons de vraag gesteld om bewust met je naaste in je omgeving om te gaan. Ook als die naaste ver van je vandaan woont, is het belangrijk om te zien naar elkaar.   Als we nu naar het woord bewust zien kijken en de strekking van dit woord bewust wordt dan kom je uit, hoe bewust jezelf in het leven staat en of je verantwoordelijk voelt ten aanzien van naaste in je omgeving. We zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor de leefwijze die je naaste ten doel stelt. Maar toch worden we soms onopgemerkt meegezogen in een wirwar van allerlei verplichtingen tot het omzien naar elkaar. Door om te zien naar elkaar ligt er een humane gevoelsuiting in opgeslagen die men als mens tot expressie kan brengen en je tot een liefdevolle naaste van je medemens kan betrekken. Het is belangrijk door in het bewustzijn naar elkaar om te zien ruimte wordt geboden, dat we mogen zijn wie we zijn en toch zonder oordeel naar ons als naaste wordt omgezien. Ik spreek de wens en hoop uit, dat we onszelf als individu openstellen voor onze naaste en bewust mogen omzien naar de minderbedeelde of mensen die te kampen hebben met ziekte in deze toch wel harde en soms liefdeloze wereld. Moge dit bewust zien bij een ieder van ons bewust worden en onze voelsprieten uit zetten, zodat we inzien dat we elkaar nodig hebben in deze donkere dagen van december, maar ook alle dagen van ons leven. May God bless you!                                     ∞Joke Kannekens-Kaufman.

Spiritualiteit van alle dag

hemelse-vergezichten

Hemelse vergezichten. 23-11-2014

Hemelse natuurlijke vergezichten is een beeldvorming die de mogelijkheid bieden om in verschillende richtingen te kunnen kijken. Een natuurlijk uitzicht in de natuur geeft ons een perspectief om onze innerlijke zienswijze vanuit een ander oogpunt te beleven of gade te slaan. De natuur is erop gericht om de mens in zijn natuurbeleving de mogelijkheid te bieden om tot zichzelf te komen. Men kan de natuurlijke vergezichten gebruiken om inzichten te verwerven in ons eigen levensbestaan of moment waar men als mens in het dagelijks leven zoal mee te maken hebben. Door afstand te nemen van het huidige moment kan de natuurlijke vergezichten je een rijke aanbod geven om even tot je zelf te komen en de dagelijkse beslommeringen een plaatsje te geven. Hiermee kan je de realiteit weer onder ogen zien en inzichten aanreiken in het bestaansmoment dat even onze aandacht vraagt om een oplossing die even niet voorhanden is. Een moment om even in de natuur te vertoeven kan een duidelijk rustpunt zijn om alles in het hoofd te ordenen en natuurlijke beelden kunnen hierbij helpen om de zintuigen aan te scherpen. Het kan je helpen om een duidelijke visie te geven hoe je tegen levensvragen aankijkt en oplossingen geboden worden. Hemelse vergezichten kunnen vrijheid scheppen in vastgelopen denkpatronen en de natuurlijke kleuren die in de natuur met grote getallen aanwezig is kan je helpen om een duidelijk beeld te geven om kleur te bekennen in het denken van alledag. Je mag in vrijheid denken als een fladderend vlindertje.

Dat is eerlijk genieten toch! ∞Joke Kannekens-Kaufman.

Spiritualiteit van alle dag

vrouw-sluier

Geraakt door het Goddelijk licht. 08-04-2015

O, Licht dat stroomt uit de hemelse bron

van u doet mijn hart sneller slaan

door dat u mijn aanraakt met u lichtgolf

overstelpt u mij met  warmte en gelukzalig gevoel van verlangen

door onder gedompeld te worden in uw lichtstraal kunnen diepere emoties

de weerklank van het onrustig geruis der hart de klemtoon met vertrouwen laten varen.

∞Joke Kannekens-Kaufman.

Spiritualiteit van alle dag

Bron van eeuwig licht. 21-11-2014

Bron van eeuwig licht, gij zijt een vervolmaking op dat God uw hebt geschapen. Een nabijheid van dit universele licht brengt ons ter vervulling van het levend mechanismen. Een vervolmaking van alles wat in het universum aan lichtstromen aanwezig is. Brengt ons dichter bij de schepper der aarde na alles wat uit de volmaaktheid tot u komt. Gij zijt de schepper van hemel en aarde en uit dit gegeven komt ook de wederopstanding voort. Men is geneigd u niet te ontvangen, o heilige geest, maar hoe zal het zijn als het licht der wereld niet tot de mensheid van deze aardse schepping tot u komt. Vertrouw op de hemelse vader die met zijn aandacht alle levend mechanisme ter wereld zal omarmen, vanwaar hij de ontvankelijke mens in zijn naaktheid tegemoet zal treden in het luister van zijn aangezicht. Luisterend zal men de gewelven van het hemelse schone en de prachtige lichtbundel die aan de wereld zal verschijnen tot dat de duisternis aan het einde der aarde volkomen verlicht is. Laat uw goddelijk licht schijnen over de mensheid der aarde waarvan uw de schepper zijt. ∞ Joke Kannekens-Kaufman.

Hallo bezoeker

Momenteel wordt aan deze website gewerkt en/of nieuwe rubrieken toegevoegd!

Wilt meer informatie over Natuurlijke Therapievormen?                                                             Kijk op: www.fluide-praktijk.nl